Al-Quran & Terjemahan

IMG_20200329_220135.jpg

 1. Al-Faatihah
 2. Al-Baqarah
 3. Aali `Imraan
 4. An-Nisaa’
 5. Al-Maa’idah
 6. Al-An`aam
 7. Al-A`raaf
 8. Al-Anfaal
 9. At-Taubah
 10. Yuunus
 11. Huud
 12. Yuusuf
 13. Ar-Ra`d
 14. Ibraahiim
 15. Al-Hijr
 16. An-Nahl
 17. Al-Israa’
 18. Al-Kahf
 19. Maryam
 20. To Ha
 21. Al-Anbiyaa’
 22. Al-Hajj
 23. Al-Mu’minuun
 24. An-Nuur
 25. Al-Furqaan
 26. Asy-Syu`araa’
 27. An-Naml
 28. Al-Qasas
 29. Al-`Ankabuut
 30. Ar-Ruum
 31. Luqmaan
 32. As-Sajdah
 33. Al-Ahzaab
 34. Sabaa’
 35. Faatir
 36. Ya Sin
 37. As-Saaffaat
 38. Saad
 39. Az-Zumar
 40. Ghaafir
 41. Fussilat
 42. Asy-Syuura
 43. Az-Zukhruf
 44. Ad-Dukhaan
 45. Al-Jaathiah
 46. Al-Ahqaaf
 47. Muhammad
 48. Al-Fath
 49. Al-Hujuraat
 50. Qaaf
 51. Adz-Dzaariyaat
 52. At-Tuur
 53. An-Najm
 54. Al-Qomar
 55. Ar-Rahmaan
 56. Al-Waaqi`ah
 57. Al-Hadiid
 58. Al-Mujaadilah
 59. Al-Hasyr
 60. Al-Mumtahanah
 61. As-Soff
 62. Al-Jumu`ah
 63. Al-Munaafiquun
 64. At-Taghaabun
 65. At-Tolaaq
 66. At-Tahriim
 67. Al-Mulk
 68. Al-Qolam
 69. Al-Haaqqah
 70. Al-Ma`aarij
 71. Nuh
 72. Al-Jinn
 73. Al-Muzzammil
 74. Al-Muddaththir
 75. Al-Qiyaamah
 76. Al-Insaan
 77. Al-Mursalaat
 78. An-Nabaa’
 79. An-Naazi`aat
 80. `Abasa
 81. At-Takwiir
 82. Al-Infitoor
 83. Al-Mutoffifiin
 84. Al-Insyiqaaq
 85. Al-Buruuj
 86. At-Tooriq
 87. Al-A`laa
 88. Al-Ghaasyiah
 89. Al-Fajr
 90. Al-Balad
 91. Asy-Syams
 92. Al-Lail
 93. Ad-Dhuhaa
 94. Asy-Syarh
 95. At-Tiin
 96. Al-`Alaq
 97. Al-Qadr
 98. Al-Bayyinah
 99. Al-Zalzalah
 100. Al-`Aadiyaat
 101. Al-Qaari`ah
 102. At-Takaathur
 103. Al-`Asr
 104. Al-Humazah
 105. Al-Fiil
 106. Quraisy
 107. Al-Maa`uun
 108. Al-Kauthar
 109. Al-Kaafiruun
 110. An-Nasr
 111. Al-Masad
 112. Al-Ikhlas
 113. Al-Falaq
 114. An-Naas

JUZU’ 1

JUZU’ 2

JUZU’ 3

JUZU’ 4

JUZU’ 5

JUZU’ 6

JUZU’ 7

JUZU’ 8

JUZU’ 9

JUZU’ 10

JUZU’ 11

JUZU’ 12

JUZU’ 13

JUZU’ 14

JUZU’ 15

JUZU’ 16

JUZU’ 17

JUZU’ 18

JUZU’ 19

JUZU’ 20

JUZU’ 21

JUZU’ 22

JUZU’ 23

JUZU’ 24

JUZU’ 25

JUZU’ 26

JUZU’ 27

JUZU’ 28

JUZU’ 29

JUZU’ 30


%d bloggers like this: